ՏԱՆԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊ Ընկերութունը շենքերի և շինությունների կառուցապատման շրջանակներում իրականացնում է շինարարական և տանիքային ամբողջական համալիր աշխատանքներ: Տանիքային աշխատանքները մեր ընկերության կողմից իրականացվում են շինարարական տեխնոլոգիաների ճշգրիտ պահպանմամբ՝ բացառապես որակավորված մասնագետների կողմից: Դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի համար օգտագործվում են բարձրորակ և հատուկ ընտրված նյութեր:

Տանիքային աշխատանքները դա ցանկացած շենքի կառուցման կարևորագույն փուլերից մեկն է՝ աշխատանքների մի պարտադիր տեսակ, որը նախատեսում է կառույցի տանիքի ծածկույթ՝ թիթեղյա, փաթեթային, մածուցիկ նյութերից: Տանիքը համարվում է կապիտալ շինարարական աշխատանքների ավարտական տարր:

Տանիքի հիմնական ֆունկցիան դա ներքին տարածքների պաշտպանությունն է տեղումներից, արևից, ճառագայթումից, կրակից, ջերմաստիճանից, քամուց, նստվածքներից, բեռնվածությունից, վնասակար նյութերից և այլ ազդեցություններից: Բացի դրանից, այն պետք է ապահովի ջերմամեկուսացում և ձայնամեկուսացում, համապատասխանի հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին: Արդյունքում տանիքային կոնստրուկցիան շինության գնահատման փուլում հանդիսանում է որպես կարևորագույն տարր և գեղագիտական բաղադրիչ:

Տանիքային աշխատանքները շատ կարևոր են հասարակական նշանակության շենքերի, առևտրի կենտրոնների, արդյունաբերական կառույցների, լոգիստիկ կենտրոնների, բնակելի շենքերի և այլ տեսակի կառույցների համար:

Տանիքային կոնստրուկցիաները ըստ իրականացման բաժանվում են երկու տեսակի.

 • Թեք տանիքներ;
 • Հարթ տանիքներ:

Թեք տանիքի մոնտաժման ժամանակ իրակացվող աշխատանքներն են.

 • կրող կոնստրուկցիայի կառուցում;
 • ճաղավանդակի տեղադրում;
 • տանիքային շերտերի իրականացում;
 • ջրահեռացման համակարգի տեղադրում;
 • տանիքի ծածկույթի տեղադրում;
 • ավարտական հարդարում:

Հարթ տանիքի մոնտաժման ժամանակ իրակացվող աշխատանքներն են.

 • բետոնից նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքի ամրացման համար;
 • գոլորշամեկուսիչ շերտի տեղադրում;
 • ջրամեկուսացման մոնտաժ;
 • դրենաժային շերտի լցահարթում;
 • ջերմամեկուսացման իրականացում;
 • գեոտեքտիլ շերտից ծածկույթի իրականացում;
 • ասֆալտբետոնից կամ ցեմենտ-ավազային շաղախից հարթեցման շերտի իրականացում;
 • ավարտական ծածկույթի իրակացում փաթեթային նյութից շերտով և կարերի մշակում:
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ